آدرس دبیرخانه همایش

نشانی دبیرخانه :

کرمانشاه ،میدان ایثار ،دانشکده پیراپزشکی،دبیرخانه همایش سراسری مراقبتهای ویژه

کد پستی: 6719851351

تلفن :  8280644 -8280642-0831تلفن فکس :8279190-0831

www.kums.ac.ir

http://paramedicall-school.kums.ac.ir

e-mail:PMS@kums.ac.ir