عناوین محورهای همایش

1-  استانداردهای بخش مراقبت های ویژه (مدیریت ،پرسنل ،فضای فیزیکی ،تجهیزات )

2- مراقبت های  ویژه  در اختلالات  سیستم مختلف (قلبی وعروقی ،تنفس ،کلیوی و الکترولیتی ،متابولیک وغدد درون ریز ،مغزو اعصاب و...)

3-   پروتکل های  درمانی بخش های مراقبت ویژه (نحوه آماده سازی سرم داروها  ترانسفوزیون خون و ....)

4-  کنترل عفونت در بخش مراقبت ویژه

5-  تازه های مراقبتی در بخش مراقبت ویژه(CPCR- درمان های نوین و ...)

6- مراقبت اززخم فشاری (پیشگیری و درمان )

7-  اصول تغذیه در بخش های مراقبت ویژه

8-نگهداشت و کالیبراسیون تجهیزات در بخش های مراقبت ویژه

9-  ارزیابی و پایش بیمار در بخش مراقبت ویژه  (مانیتورینگ –معیارهای ارزیابی سطح هوشیاری –آزمایشات –تصویر برداری و...)  

10-ملاحظات اخلاقی  در بخش مراقبت های ویژه

11-تفکر انتقادی در بخش مراقبت ویژه 

12- مراقبت ویژه در گروههای آسیب پذیر (سالمندان –  مادران باردار-  نوزادان و کودکان)

13- مراقبت ویژه در بیماران  ترومایی

14-مراقبت ویژه اهدای عضو در بیماران مرگ مغزی

 15 -کنترل درد و استرس در بخش مراقبت ویژه

16-نیازهای آموزشی بیماران وپرسنل در بخش های مراقبت ویژه

17-مراقبت ویژه با رویکرد حاکمیت بالینی

لازم به یادآوری است که کارگاه هایی در زمینه تازه های CPCR و... برگزار می گردد .که شرایط و نحوه ثبت نام متعاقبا"اعلام می گردد