برگزارکننده

دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه با همکاری انجمن علمی پرستاران قلب ایران برگزار می کند.