امتیاز همایش

در خصوص تخصیص امتیاز به : همایش سراسری مراقبت های ویژه.

5/7 (هفت و نیم) امتیاز به کارشناسان ارشد و کارشناسان پرستاری و مامایی شرکت کننده در همایش.

5/5( پنج و نیم) امتیاز به کارشناسان فیزیوتراپی شرکت کننده در همایش.

 4(چهار) امتیاز به کارشناسان علوم آزمایشگاهی شرکت کننده در همایش.

 3(سه) امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پزشکی شرکت کننده در همایش.

2 (دو) امتیاز به سخنرانان در برنامه های جامعه پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی به ازای هر سخنرانی به عنوان فعالیت های آموزشی و پژوهشی مورد تایید می باشد.

کد برنامه: 1100182

کد سازمان برگزارکننده : 17111