پیام دبیر همایش

 
 
 
مراقبت ویژه یکی از دغدغه های دست اندر کاران سلامت جامعه می باشد که هزینه های گزافی را به بیماران و سیستم بهداشتی درمانی کشور تحمیل می نماید . با توجه به اهمیت موضوع دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نظر دارد همایش سراسری مراقبت های ویژه را با همکاری معاونت تحقیقات و فن آوری و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و انجمن علمی پرستاراران قلب ایران با هدف ارایه دستاوردهای جدید علمی و پژوهشی در این زمینه برگزار نماید . بدینوسیله از پژوهشگران اعضای هیئت علمی و کارشناسان رشته های مختلف بهداشتی و درمانی دعوت بعمل می آید تا با ارسال مقالات ارزشمند خود برغنای علمی این همایش بیفزایند.