راهنمای تنظیم مقالات

 

            نکات زیر در تنظیم خلاصه مقالات رعایت شود:

خلاصه مقاله  باید دارای عنوان .نام . نام خانوادگی نویسندگان و بخش های اصلی مقاله (مقدمه .مواد و روشها . یافته ها بحث و نتیجه گیری )و کلید واژهها باشد و حداکثر در 250-300 کلمه یا word 2007 وword2003وقلم lotus B وفونت 12 تایپ شودنام نویسنده بصورت underline مشخص شود و email و شماره تلفن ثابت وهمراه وی قید گردد.

        توضیحات

صحت علمی و ادبی مقاله بعهده نویسنده (نویسندگان ) می باشد.

 اولویت پذیرش با مقالات تحقیقی اصیل و همسو با محورهای همایش است.

 کمیته علمی همایش حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می دارد.

در صورت تمایل نویسندگان تعدادی از مقالات پژوهشی پذیرفته شده در همایش در شماره های آتی فصلنامه علمی پژوهشی

دانشکده پیراپزشکی به چاپ خواهد رسید.

در صورت پذیرش مقاله ارسال اصل مقاله الزامی میباشد.

برای آگاهی از نحوه ارسال مقاله و شرایط شرکت در همایش به وب سایت دانشکده مراجعه شود.

این همایش برای مشمولین قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و صاحبان مقاله دارای امتیازباز آموزی است.

ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان محترم (دارندگان مقاله .اعضای هیات علمی و...)الزامی است.

هزینه ثبت نام برای اعضای محترم هیئت علمی 000/200 و برای کارشناسان ارشد000/150 ریال می باشد که بایستی به حساب 

جاری جام 29/16333114 بانک ملت شعبه دانشگاه واریز نموده وتصویر فیش را به آدرس دبیرخانه همایش ارسال نمایید(اصل فیش

بانکی در زمان شرکت در همایش تحویل گردد)

تامین محل اسکان بعهده ارائه دهندگان مقاله و شرکت کنندگان محترم می باشد.

آخرین مهلت ثبت نام در همایش30/7/1390

ارسال مقاله به یکی از روش های زیر انجام شود: 

ارسال مقاله از طریق email به آدرس pms@kums.ac.ir

ارسال مقاله از طریق پست پیشتاز به آدرس دبیرخانه همایش

ارسال مقاله از طریق سایت به آدرس www.ncc.kums.ac.ir

 آخرین مهلت ارسال مقاله 31/6/1390 می باشد.

 

 

 

 

پیشتاز به آدرس دبیرخانه همایش